Regulamin został ostatnio zaktualizowany 2024-01-05

1. Wstęp

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej witryny internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z twoją relacją z nami lub produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia umów dodatkowych są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych umów dodatkowych będą miały pierwszeństwo i będą miały pierwszeństwo.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub korzystając w inny sposób z tej witryny, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej witryny lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i potwierdzasz, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą przekazujemy dostarczane drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, aby taka komunikacja odbywała się w formie pisemnej.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy jesteśmy właścicielami i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do witryny internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych w witrynie.

4.1 Wszelkie prawa zastrzeżone

O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, nie przyznaje się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, powielać, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, osadzać na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, przesyłać, pobierać, przesyłać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek ani komercjalizować jakichkolwiek zasobów tej witryny w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej (np. prawo do cytowania).

5. Własność osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy zawartości stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są przez nas podzielane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od ich przyczyny, wynikające z ujawnienia przez Ciebie danych osobowych stronom trzecim.

6. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą witrynę, wyrażasz zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w celach zamierzonych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych oraz ogólnie przyjętych praktykach internetowych i wytycznych branżowych. Nie wolno Ci korzystać z naszej witryny internetowej ani usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów zawierających złośliwe oprogramowanie komputerowe (lub z którymi są powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłóca działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej, jest surowo zabronione.

7. Rejestracja

Możesz zarejestrować konto w naszym serwisie. Podczas tego procesu może być konieczne wybranie hasła. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie oraz zgadza się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu do naszej witryny internetowej lub usług żadnym innym osobom. Nie możesz pozwolić, aby jakakolwiek inna osoba korzystała z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do witryny, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w wyniku użycia Twoich haseł lub kont. Jeżeli dowiesz się o ujawnieniu swojego hasła, musisz nas natychmiast powiadomić.

Po zamknięciu konta nie będziesz podejmować prób rejestracji nowego konta bez naszej zgody.

8. Zgłoszenie pomysłu

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za Twoją własność intelektualną, a które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz je nam bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach .

9. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować